۱۳۹۱ آبان ۲۹, دوشنبه


 
VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84      0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
 
ماده 25 اعاميه جھانی حقوق بشر
الف: ھر انسانی سزاوار يک زندگی با استانداردھای قابل قبول برای تأمين سامتی و رفاه خود و خانواده اش، من جمله تأمين خوراک،
پوشاک، مسکن، مراقبت ھای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است .
ھمچنين حق دارد که در مواقع بيکاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمين معاش، تحت ھر شرايطی که از
حدود اختيار وی خارج است، از تأمين اجتماعی بھره مند گردد .
ھرگونه تحريمی که با جان انسانھا در ارتباط
باشد، محکوم است
در مھر ماه سال  جاری فاطمه ھاشمی، رئيس بنياد بيماری ھای خاص در ايران، خبر از بروز مشکل در امر تھيه
دارو برای بيماران خاص ميدھد و احمد آريايی نژاد، عضو ھيأت رئيسه کميسيون بھداشت و درمان مجلس،  به
صراحت مشکات کمبود دارو را ناشی از تحريم ھا ميداند.
رسول خضری، عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس می گويد:  بر اساس استانداردھای وزارت بھداشت،
انبارھای دارويی بايد برای ۶ ماھه آينده کشور ذخيره داشته باشد، اما بر اساس گزارشھای سازمان غذا و دارو ھم
اکنون تنھا برای دو ماه ذخيره باقی مانده است. و ديری نمی پايد که  يک نوجوان مبتا به ھموفيلی در جنوبغربی
ايران به خاطر کمبود دارو جان خود را از دست ميدھد، خبر آناين  گزارش جان باختن منوچھر، نوجوان پانزده
ٔ ساله ساکن شھرستان دزفول را تيتر خبری خود می کند .
عدم احساس مسئوليت دولت جمھوری اسامی ايران در قبال مردم و بی توجھی به کمبودھا
باعث موارد بسياری از اين اتفاقات شده و خواھد شد
حکومتی که  با فراموشی ٔ ھمه آنچه که ارزشھای انسانی ناميده می شود، حتی جان انسان را نيز دست آويزی برای
حصول  به مطامع غير اخاقی خود ساخته است و به ھيچ روی به مراعات اصول انسانی پايبند نيست.  
جھانيان بدانند که اين غارتگران جان و مال و حتی ناموس، سرمايه ھای ملی مردم مظلوم ايران را صرف تجمات
فردی، واردات غير ضروری، برپايی اجاس ھای نمايشی و يا سفرھای دولتی و خصوصی بی حاصلی مينمايند که
نه تنھا ره آوردی نداشته ، بلکه روز به روز منجر به حرکت نزولی ايران در عرصه ھای گوناگون بين المللی و
اقتصادی ميشود .  
ما فعالين و مدافعين حقوق بشر،  بدينوسيله اعمال ھرگونه تحريمی که با جان انسانھا در ارتباط باشد ( غذا و دارو
و....) را محکوم کرده  و خواھان ياری مجامع بين المللی و اجرای بی چون و چرای اعاميه جھانی حقوق بشر در
ايران می باشيم.
367
کانون دفاع از حقوق بشردر ايران  
کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach  52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84     0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
 
 
فراخوان جلسه ماھانه نمايندگی ھانوفر
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
 
گزارش و تحليل خبر، سخنرانی، شعر، داستانخوانی، بحث و گفتگو
 
 
وضعيت حقوق بشر ايران در آبانماه 1391
 
 
 سخنرانان :
 رضا کريمی : در مورد گزارش ھا و اخبار نقض حقوق بشر درآبان ماه و تحليل آن  صحبت خواھند کرد.
 الھه آريانپور : درمورد کليات حقوق بشر در ايران صحبت خواھند کرد .
 ستاره سجادی: در مورد 16 آذر و بزرگداشت روز دانشجو صحبت خواھند کرد .
   
 داستانخوانی:
خانم ميترا درويشيان - نويسنده و فعال حقوق بشر
 
 شعرخوانی:
توسط اعضاء و ھمکاران کانون: آقايان محسن بھرخو، عزت ﷲ اسدی، کامران شريف پور، روزبه کيال قزوينی
 
 
 مکان:  
 Elisenstrasse 10
 30451 Hannover
 امکان دسترسی:  
خط 10 ايستگاه Am Küchengarten (ايستگاه پنجم از بانھوف)
 
زمان:  شنبه  1  دسامبر 2012 ساعت 13.00 به وقت اروپای مرکزی
 مسئول جلسه:  آقای امير عليائی
 منشی جلسه:   آقای سعيد پوررمضانی
 
 
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران / نمايندگی ھانوفر

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach  52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84     0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
 
 
فراخوان جلسه ماھانه نمايندگی ھانوفر
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
 
گزارش و تحليل خبر، سخنرانی، شعر، داستانخوانی، بحث و گفتگو
 
 
وضعيت حقوق بشر ايران در آبانماه 1391
 
 
 سخنرانان :
 رضا کريمی : در مورد گزارش ھا و اخبار نقض حقوق بشر درآبان ماه و تحليل آن  صحبت خواھند کرد.
 الھه آريانپور : درمورد کليات حقوق بشر در ايران صحبت خواھند کرد .
 ستاره سجادی: در مورد 16 آذر و بزرگداشت روز دانشجو صحبت خواھند کرد .
   
 داستانخوانی:
خانم ميترا درويشيان - نويسنده و فعال حقوق بشر
 
 شعرخوانی:
توسط اعضاء و ھمکاران کانون: آقايان محسن بھرخو، عزت ﷲ اسدی، کامران شريف پور، روزبه کيال قزوينی
 
 
 مکان:  
 Elisenstrasse 10
 30451 Hannover
 امکان دسترسی:  
خط 10 ايستگاه Am Küchengarten (ايستگاه پنجم از بانھوف)
 
زمان:  شنبه  1  دسامبر 2012 ساعت 13.00 به وقت اروپای مرکزی
 مسئول جلسه:  آقای امير عليائی
 منشی جلسه:   آقای سعيد پوررمضانی
 
 
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران / نمايندگی ھانوفر

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 - 0163 26 11 257
Fax: +49 511 26 17 376
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
ماده 18 اعاميه جھانی حقوق بشر:  
ھر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذھب بھره مند شود.  
اين حق متضمن آزادی تغيير مذھب يا عقيده و ايمان می باشد و نيز شامل تعليمات مذھبی و اجرای مراسم دينی است .  
، بطور خصوصی و يا بطور عمومی بر خوردار باشد.
ً
ھرکس می تواند از اين حقوق مجتمعا
 
شھروندانی که تنھا بخاطر ابراز عقيده، در زندانھا ھستند را آزاد کنيد
دستگيری پيمان فتاحی رھبر جمعيت ال ياسين و بنيانگذار انجمن حرفه ای متفکران و محققان و ھمفکرانشان ھم يکی ديگر از ايزار
جمھوری اسامی بر اقليت ھای دينی است که در تداوم روند موج سرکوب و آزار و اذيت با شھروندان بويژه اقليت ھای مذھبی در
ايران صورت ميپذيرد.
طي چند سال گذشته تعدادی از اعضای ال ياسين زنداني شده و يا تحت فشارھاي روحی قرار گرفته اند.
شھروندانی که تنھا بخاطر ابراز عقيده، دوران بالندگی خود را  در زندانھای پيدا و پنھان اين رژيم ضد بشری سپری ميسازند .
 
درحاليکه اعاميه جھانی حقوق بشر آزادی مذھب را که سنگ بنای يک جامعه دموکراتيک و يک حق بنيادين بشريست به رسميت
شناخته است، باورمندھای مختلف مذھبی و عقيدتی در ايران ( دراويش، بھائی، مسيحيان، اھل سنت، يھودی، اھل حق و  ...)
ھمچنان با تبعيض ھای سيستماتيک اعمال شده توسط دولت دست به گريبانند.
رژيم جمھوری اسامی، نظامی استبدادی مذھبی است و طبق قوانين وسنتھای قرون وسطائی وبراساس مخالفت با تعلقات مذھبی
شھروندان ميھنمان، با آنان برخورد ميکند.  
عاوه بر آقای احمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل که بارھا ابراز تاسف خود را بسبب نقض حقوق اقليت ھای مذھبی در ايران
بيان داشته اند، بسياری از کشور ھا و سازمان ھای بين المللی ديگر نيز آنرا محکوم نموده و از دولتمردان ايرانی خواستنه اند تا کليه
زندانيان باورمند به مذاھب ديگر را آزاد نموده و به اين سرکوبھا پايان دھند اما دولت جمھوری اسامی کماکان به برخورد با اين قشر
از جامعه اصرار می ورزد بطوريکه ما ھر روزه افزونتر از روز پيش شاھد اين رفتار ھای غير انسانی ھستيم.
 
آزادی عقيده سنگ بنای يک جامعه سالم، دموکراتيک و يک حق بنيادين بشری است که منشور حقوق
بشر آنرا به رسميت شناخته است.
کميته دفاع از حقوق پيروان اديان، دستگيری آقای پيمان فتاحی و ھمکارانشان را محکوم نموده ، و خواستار آزادی بدون قيد و شرط
نامبرگان و ساير شھروندانی است که تنھا بخاطر ايمان و باورشان در زندانند.
  366
کميته دفاع از حقوق پيروان اديان
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

۱۳۹۱ آبان ۲۰, شنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84  -  0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
 
 
فراخوان
محيط زيست و عملکرد جمھوری اسامی ايران
 
سخنرانی، بحث و گفتگو
سخنران و موضوع سخنرانی:
موسی برزين خليفه لو: حقوقدان، وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر
راھکار کارشناسانه جھت نجات درياچه اروميه
 
حميد حميدی: پژوھشگر و فعال حقوق بشر
محيط زيست و حقوق بشر
مکان: پالتاک
Paltalk:
    Social Issues and Politics
   Human Rights
  Iran Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran
زمان:
شنبه 24 نوامبر 2012 ساعت 20.00 به وقت اروپای مرکزی
 
برگزار کننده: سيد حنيف ساجدی
 
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران / نمايندگی ترکيه

۱۳۹۱ آبان ۱۵, دوشنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84      0163 261 12 57     
Fax: +49 511 26173 76

خشونت علیه زنان در ایران را متوقف کنید!

آیا بهای حقوق برابرداشتن، نرخ آزادی و حق حیات این زنان است؟

در کجای دنیا، بجز ایران، زنان فعال حقوق بشر در چنین زندانهای مخوفی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند؟
بر ماست که صدای زنان ستوده ای چون نسرین ستوده، شیوا نظراهاری، محبوبه کرمی، فرشته شیرازی، نرگس محمدی، ژیلا کرم‌زاده، لیلا سیف‌الهی، لیلا توسلی و المیرا (فرح) واضحان  باشیم.
همانگونه که سکوت ما در مقابل این بی‌ عدالتیها، خیانت به حقوق خود ماست.
365
کانون دفاع از حقوق بشردر ایران – کمیته دفاع از حقوق زنان