۱۳۹۱ آذر ۲۶, یکشنبه

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس

گزارش و تحلیل خبر، سخنرانی، خواندن مقاله، بحث و گفتگو
وضعیت حقوق بشر ایران
سخنرانان
رضا حاجی پور: راجع به اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه و تحلیل آن صحبت می کند.
فرشاد لک: در مورد فشار به اقلیت‌های مذهبی‌ در ایران صحبت خواهد کرد.
محمد جاوید گوانی : خواندن دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور القای مجازات مرگ (اعدام)
خواندن مقاله :محمد احمدی

اطلاعیه 376 کمیته دفاع از حقوق کودکان و نو جوانان

سوز دم این آتش بیدادگر بنیاد میکنم فریاد، ای فریاد، ای فریاد
ماده 3 پیمان نامه جهانی حقوق کودک
2. كشورهاي عضو متعهد مي‌شوند حمايت و مراقبتي كه براي رفاه كودك ضروري است را با توجه به حقوق و تكاليف والدين، سرپرستان قانوني، يا ديگر اشخاصي كه به طور قانوني مسئول كودك هستند، تضمين نمايند و در اين راستا كليه‌ي اقدامات قانوني و اجرايي لازم را به عمل خواهند آورد.
3. كشورهاي عضو اطمينان حاصل خواهند كرد كه مؤسسات، خدمات و دستگاه‌هاي مسئول مراقبت و حمايت از كودكان، به ويژه در زمينه‌هاي ايمني، بهداشت، از حيث تعداد و مناسب بودن كاركنان و نيز نظارت شايسته، با معيارهايي كه توسط مقامات واجد صلاحيت مقرر شده است منطبق باشند.
بچه ها سوختند، وزیر خندید

فراخوان جلسه نمایندگی سوئیس

فراخوان
وضعیت حقوق بشر در ایران (آبان91)
گزارش و تحلیل خبر، سخنرانی، بحث و گفتگو
گزارش و تحلیل اخبار:
رضا حاجی پور:
اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه و تحلیل آن
سخنرانان و موضوع سخنرانی:
فرشاد لک:
نگاهی به وضعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی‌ در ایران
محمد جاوید گوانی :
دیدگاه حقوق بشر در خصوص عدم صدورحکم اعدام
مقاله خوانی توسط محمد احمدی
زمان: یکشنبه 16 دسامبر 2012 ساعت 18.00 به وقت اروپای مرکزی
مکان: سوئیس، زوریخ
Glärnischstrasse 10 , 8102 Oberengstringen
امکان دسترسی: tram13(frankental ) va bus 308 ya 304
حضور در این جلسه آزاد است و در صورت فاصله مکانی میتوانید از طریق پالتاک ما را همراهی نمائید.
پالتاک javid gavani :
مسئول جلسه: محمد جاوید گوانی
منشی جلسه: داوود شجاعی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئیس

۱۳۹۱ آبان ۲۹, دوشنبه


 
VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84      0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
 
ماده 25 اعاميه جھانی حقوق بشر
الف: ھر انسانی سزاوار يک زندگی با استانداردھای قابل قبول برای تأمين سامتی و رفاه خود و خانواده اش، من جمله تأمين خوراک،
پوشاک، مسکن، مراقبت ھای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است .
ھمچنين حق دارد که در مواقع بيکاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمين معاش، تحت ھر شرايطی که از
حدود اختيار وی خارج است، از تأمين اجتماعی بھره مند گردد .
ھرگونه تحريمی که با جان انسانھا در ارتباط
باشد، محکوم است
در مھر ماه سال  جاری فاطمه ھاشمی، رئيس بنياد بيماری ھای خاص در ايران، خبر از بروز مشکل در امر تھيه
دارو برای بيماران خاص ميدھد و احمد آريايی نژاد، عضو ھيأت رئيسه کميسيون بھداشت و درمان مجلس،  به
صراحت مشکات کمبود دارو را ناشی از تحريم ھا ميداند.
رسول خضری، عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس می گويد:  بر اساس استانداردھای وزارت بھداشت،
انبارھای دارويی بايد برای ۶ ماھه آينده کشور ذخيره داشته باشد، اما بر اساس گزارشھای سازمان غذا و دارو ھم
اکنون تنھا برای دو ماه ذخيره باقی مانده است. و ديری نمی پايد که  يک نوجوان مبتا به ھموفيلی در جنوبغربی
ايران به خاطر کمبود دارو جان خود را از دست ميدھد، خبر آناين  گزارش جان باختن منوچھر، نوجوان پانزده
ٔ ساله ساکن شھرستان دزفول را تيتر خبری خود می کند .
عدم احساس مسئوليت دولت جمھوری اسامی ايران در قبال مردم و بی توجھی به کمبودھا
باعث موارد بسياری از اين اتفاقات شده و خواھد شد
حکومتی که  با فراموشی ٔ ھمه آنچه که ارزشھای انسانی ناميده می شود، حتی جان انسان را نيز دست آويزی برای
حصول  به مطامع غير اخاقی خود ساخته است و به ھيچ روی به مراعات اصول انسانی پايبند نيست.  
جھانيان بدانند که اين غارتگران جان و مال و حتی ناموس، سرمايه ھای ملی مردم مظلوم ايران را صرف تجمات
فردی، واردات غير ضروری، برپايی اجاس ھای نمايشی و يا سفرھای دولتی و خصوصی بی حاصلی مينمايند که
نه تنھا ره آوردی نداشته ، بلکه روز به روز منجر به حرکت نزولی ايران در عرصه ھای گوناگون بين المللی و
اقتصادی ميشود .  
ما فعالين و مدافعين حقوق بشر،  بدينوسيله اعمال ھرگونه تحريمی که با جان انسانھا در ارتباط باشد ( غذا و دارو
و....) را محکوم کرده  و خواھان ياری مجامع بين المللی و اجرای بی چون و چرای اعاميه جھانی حقوق بشر در
ايران می باشيم.
367
کانون دفاع از حقوق بشردر ايران  
کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach  52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84     0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
 
 
فراخوان جلسه ماھانه نمايندگی ھانوفر
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
 
گزارش و تحليل خبر، سخنرانی، شعر، داستانخوانی، بحث و گفتگو
 
 
وضعيت حقوق بشر ايران در آبانماه 1391
 
 
 سخنرانان :
 رضا کريمی : در مورد گزارش ھا و اخبار نقض حقوق بشر درآبان ماه و تحليل آن  صحبت خواھند کرد.
 الھه آريانپور : درمورد کليات حقوق بشر در ايران صحبت خواھند کرد .
 ستاره سجادی: در مورد 16 آذر و بزرگداشت روز دانشجو صحبت خواھند کرد .
   
 داستانخوانی:
خانم ميترا درويشيان - نويسنده و فعال حقوق بشر
 
 شعرخوانی:
توسط اعضاء و ھمکاران کانون: آقايان محسن بھرخو، عزت ﷲ اسدی، کامران شريف پور، روزبه کيال قزوينی
 
 
 مکان:  
 Elisenstrasse 10
 30451 Hannover
 امکان دسترسی:  
خط 10 ايستگاه Am Küchengarten (ايستگاه پنجم از بانھوف)
 
زمان:  شنبه  1  دسامبر 2012 ساعت 13.00 به وقت اروپای مرکزی
 مسئول جلسه:  آقای امير عليائی
 منشی جلسه:   آقای سعيد پوررمضانی
 
 
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران / نمايندگی ھانوفر

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach  52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84     0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
 
 
فراخوان جلسه ماھانه نمايندگی ھانوفر
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
 
گزارش و تحليل خبر، سخنرانی، شعر، داستانخوانی، بحث و گفتگو
 
 
وضعيت حقوق بشر ايران در آبانماه 1391
 
 
 سخنرانان :
 رضا کريمی : در مورد گزارش ھا و اخبار نقض حقوق بشر درآبان ماه و تحليل آن  صحبت خواھند کرد.
 الھه آريانپور : درمورد کليات حقوق بشر در ايران صحبت خواھند کرد .
 ستاره سجادی: در مورد 16 آذر و بزرگداشت روز دانشجو صحبت خواھند کرد .
   
 داستانخوانی:
خانم ميترا درويشيان - نويسنده و فعال حقوق بشر
 
 شعرخوانی:
توسط اعضاء و ھمکاران کانون: آقايان محسن بھرخو، عزت ﷲ اسدی، کامران شريف پور، روزبه کيال قزوينی
 
 
 مکان:  
 Elisenstrasse 10
 30451 Hannover
 امکان دسترسی:  
خط 10 ايستگاه Am Küchengarten (ايستگاه پنجم از بانھوف)
 
زمان:  شنبه  1  دسامبر 2012 ساعت 13.00 به وقت اروپای مرکزی
 مسئول جلسه:  آقای امير عليائی
 منشی جلسه:   آقای سعيد پوررمضانی
 
 
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران / نمايندگی ھانوفر

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 - 0163 26 11 257
Fax: +49 511 26 17 376
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
ماده 18 اعاميه جھانی حقوق بشر:  
ھر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذھب بھره مند شود.  
اين حق متضمن آزادی تغيير مذھب يا عقيده و ايمان می باشد و نيز شامل تعليمات مذھبی و اجرای مراسم دينی است .  
، بطور خصوصی و يا بطور عمومی بر خوردار باشد.
ً
ھرکس می تواند از اين حقوق مجتمعا
 
شھروندانی که تنھا بخاطر ابراز عقيده، در زندانھا ھستند را آزاد کنيد
دستگيری پيمان فتاحی رھبر جمعيت ال ياسين و بنيانگذار انجمن حرفه ای متفکران و محققان و ھمفکرانشان ھم يکی ديگر از ايزار
جمھوری اسامی بر اقليت ھای دينی است که در تداوم روند موج سرکوب و آزار و اذيت با شھروندان بويژه اقليت ھای مذھبی در
ايران صورت ميپذيرد.
طي چند سال گذشته تعدادی از اعضای ال ياسين زنداني شده و يا تحت فشارھاي روحی قرار گرفته اند.
شھروندانی که تنھا بخاطر ابراز عقيده، دوران بالندگی خود را  در زندانھای پيدا و پنھان اين رژيم ضد بشری سپری ميسازند .
 
درحاليکه اعاميه جھانی حقوق بشر آزادی مذھب را که سنگ بنای يک جامعه دموکراتيک و يک حق بنيادين بشريست به رسميت
شناخته است، باورمندھای مختلف مذھبی و عقيدتی در ايران ( دراويش، بھائی، مسيحيان، اھل سنت، يھودی، اھل حق و  ...)
ھمچنان با تبعيض ھای سيستماتيک اعمال شده توسط دولت دست به گريبانند.
رژيم جمھوری اسامی، نظامی استبدادی مذھبی است و طبق قوانين وسنتھای قرون وسطائی وبراساس مخالفت با تعلقات مذھبی
شھروندان ميھنمان، با آنان برخورد ميکند.  
عاوه بر آقای احمد شھيد گزارشگر ويژه سازمان ملل که بارھا ابراز تاسف خود را بسبب نقض حقوق اقليت ھای مذھبی در ايران
بيان داشته اند، بسياری از کشور ھا و سازمان ھای بين المللی ديگر نيز آنرا محکوم نموده و از دولتمردان ايرانی خواستنه اند تا کليه
زندانيان باورمند به مذاھب ديگر را آزاد نموده و به اين سرکوبھا پايان دھند اما دولت جمھوری اسامی کماکان به برخورد با اين قشر
از جامعه اصرار می ورزد بطوريکه ما ھر روزه افزونتر از روز پيش شاھد اين رفتار ھای غير انسانی ھستيم.
 
آزادی عقيده سنگ بنای يک جامعه سالم، دموکراتيک و يک حق بنيادين بشری است که منشور حقوق
بشر آنرا به رسميت شناخته است.
کميته دفاع از حقوق پيروان اديان، دستگيری آقای پيمان فتاحی و ھمکارانشان را محکوم نموده ، و خواستار آزادی بدون قيد و شرط
نامبرگان و ساير شھروندانی است که تنھا بخاطر ايمان و باورشان در زندانند.
  366
کميته دفاع از حقوق پيروان اديان
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

۱۳۹۱ آبان ۲۰, شنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84  -  0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de
 
 
فراخوان
محيط زيست و عملکرد جمھوری اسامی ايران
 
سخنرانی، بحث و گفتگو
سخنران و موضوع سخنرانی:
موسی برزين خليفه لو: حقوقدان، وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر
راھکار کارشناسانه جھت نجات درياچه اروميه
 
حميد حميدی: پژوھشگر و فعال حقوق بشر
محيط زيست و حقوق بشر
مکان: پالتاک
Paltalk:
    Social Issues and Politics
   Human Rights
  Iran Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran
زمان:
شنبه 24 نوامبر 2012 ساعت 20.00 به وقت اروپای مرکزی
 
برگزار کننده: سيد حنيف ساجدی
 
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران / نمايندگی ترکيه

۱۳۹۱ آبان ۱۵, دوشنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84      0163 261 12 57     
Fax: +49 511 26173 76

خشونت علیه زنان در ایران را متوقف کنید!

آیا بهای حقوق برابرداشتن، نرخ آزادی و حق حیات این زنان است؟

در کجای دنیا، بجز ایران، زنان فعال حقوق بشر در چنین زندانهای مخوفی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند؟
بر ماست که صدای زنان ستوده ای چون نسرین ستوده، شیوا نظراهاری، محبوبه کرمی، فرشته شیرازی، نرگس محمدی، ژیلا کرم‌زاده، لیلا سیف‌الهی، لیلا توسلی و المیرا (فرح) واضحان  باشیم.
همانگونه که سکوت ما در مقابل این بی‌ عدالتیها، خیانت به حقوق خود ماست.
365
کانون دفاع از حقوق بشردر ایران – کمیته دفاع از حقوق زنان

۱۳۹۱ آبان ۱۰, چهارشنبهVereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 - 0163 26 11 257
Fax: +49 511 26 17 376

ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود.
این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است .
هرکس می تواند از این حقوق مجتمعاً، بطور خصوصی و یا بطور عمومی بر خوردار باشد.

به آزار و اذیت شهروندان مذهبی پایان دهید

در تداوم روند موج سرکوب و برخورد با شهروندان بویژه اقلیت های مذهبی در ایران، در تاریخ اول آبانماه خانم تینا موهبتی نوجوان ۱۹ ساله بهائی ساکن گرگان توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر، به مکان نامعلومی انتقال داده شده که تا کنون هیچ یک از اعضای خانواده، اطلاعی از وی و یا محل بازداشت او ندارند، .یاد آور میشود خانم شیوا روحانی مادر ایشان نیز مدتی پیش دستگیر شده بودند.
بازداشت و سرکوب شهروندان عقیدتی و مذهبی در ایران همچنان ادامه دارد.
شهروندانی که تنها بخاطر ابراز عقیده، در زندانهای مختلف این رژیم سرکو.بگر باسارت در آمده اند، هم میهنانی هستند که دوران بالندگی خود را  در سلولها سپری میسازند .
باورمندهای مختلف مذهبی در ایران، با تبعیض سیستماتیک اعمال شده توسط دولت، دست به گریبانند. حال آنکه آزادی مذهب سنگ بنای یک جامعه دموکراتیک و یک حق بنیادین بشری است که اعلامیه جهانی حقوق بشر آنرا به رسمیت شناخته است.
رژیم جمهوری اسلامی، نظامی استبدادی مذهبی است و طبق قوانین وسنت‌های قرون وسطائی وبراساس مخالفت با تعلقات مذهبی شهروندان میهنمان، با آنان برخورد میکند.
حملات و اعمال فشار حکومتیان به اجتماعات و اماکن مذهبی اهل سنت، دروایش، بهائیان، مسیحیان و دیگر مذاهب افزایش یافته، با ایجاد فضای سرکوب و تشدید اختناق درایران سعی در حذف این قشر از جامعه  را دارد.
 شهروندان بهائی ساکن در ایران، از حق تحصیل و اشتغال محرومند، خانه هایشان مورد حمله قرار میگیرد، قربانی بازداشت های خودسرانه میشوند، قبرستان هایشان مورد تخریب قرار میگیرد،  دارایی هایشان مورد تعرض قرار واقع میشود و از کار اخراج میشوند.
واین در حالیست که نه تنها آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، در آخرین گزارشش ابراز تاسف خود را بسبب نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران بیان داشته اند بلکه سایر کشور ها  و سازمان های بین المللی و حتی دبیر کل سازمان ملل نیز  بار ها و بارها آنرا محکوم نموده به دولتمردان ایرانی رعایت حق شهروندی را یاد آور شده اند ولی ما کماکان شاهد برخورد غیر انسانی با این قشر از جامعه بوده ایم و هستیم.

آزادی عقیده سنگ بنای یک جامعه سالم، دموکراتیک و یک حق بنیادین بشری است که منشور حقوق بشر آنرا به رسمیت شناخته است.

 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، آزار و اذیت پیروان سایر ادیان توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم نموده ، خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی شهروندانی است که تنها بخاطر ایمان و باورشان در زندانند.

363
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان/
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 – 0163 261 12 57           
Fax: +49 511 261 73 76


اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سلام و درود های صمیمانه

جلسه عمومی ماهیانه کانون در سال 2012 روز یکشنبه 4 نوامبر ساعت 15 بعدازظهر بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور کلیه اعضا، مسئول و غیر مسئول در این جلسات که در 2 بخش برنامه ریزی شده الزامی است.

بخش اول: بررسی وضعیت اداری کانون

خوش آمد گوئی و خیر مقدم مسئول جلسه 5 دقیقه 15 تا 15.05
1 . بررسی مصوبات مجمع در ماه گذشته توسط اقای حیدری    10 دقیقه الی 15.15
2 . گزارش مسئولین نمایندگی ها و اقای مقدم مسئول امور نمایندگیها در هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آنان  15 دقیقه  15.30
3 . گزارش مسئولین کمیته ها و آقای امیر افشین حیدری مسئول امور کمیته ها در هیئت رئیسه  و بررسی عملکرد آنان توسط اعضا 15 دقیقه  15.45
4 . گزارش اجرائی هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن  توسط اعضا 10 دقیقه  15.55
5 . گزارش مسئول مالی و بررسی آن توسط اعضا ( 5 دقیقه) 16.00
6 . برنامه ریزی و پیش بینی برای ماه آینده و بررسی پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و تصمیم گیری در خصوص آن ها ( 20 دقیقه ) 16.20

بخش دوم : جلسه اطلاع رسانی  و سخنرانی به مسئولیت نمایندگی اشتوتگارت

1 . خیر مقدم توسط مسئول نمایندگی استوتگارت
2 . گزارش و تحلیل اخبار ماه گذشته توسط اقایان ملک جمشیدی و حاجی جو  10 دقیقه  الی  16.35
3 . تبیین و تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت فعلی و اجرائی آن توسط  خانم خواست خدایی  15 دقیقه الی 16.50
4 . سخنرانی با موضوع منع خشونت علیه زنان توسط اقای اشترانی 25 دقیقه  17.15
5 . بحث و گفتگو در خصوص موضوع سخنرانی 20 دقیقه  17.35
6 . طرح موضوعات، مشکلات و برنامه های اتی نمایندگی اشتوتگارت

یادآوری:
1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
3 . لازم است که نمایندگی ها برای مسئولیت جلسه بعدی ضمن اعلام آمادگی موضوع سخنرانشان را هم عنوان کنند.هماهنگ کننده جلسات عمومی ماهانه کانون  ح. مقدم 

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

گزارش و تحلیل خبر، سخنرانی، شعر، داستانخوانی، بحث و گفتگو 


وضعیت حقوق بشر ایران در مهر ماه 1391
سخنرانان:
         بهرام پنیادبور: راجع به اخبار نقض حقوق بشر در مهر ماه و تحلیل آن  صحبت می کند.
میترا حقیقی‌: در مورد قتلهای زنجیره ای صحبت خواهند کرد
الهه معینی: در مورد اعلاميه منع خشونت عليه زنان صحبت خواهد کرد
منوچهر شفائی: در مورد تاریخچه حقوق بشر صحبت خواهند کرد
داستانخوانی:  
         توسط نویسنده و فعال حقوق بشر ، خانم میترا درویشیان
شعرخوانی:
توسط اعضاء و همکاران کانون: آقایان  کامران شریف پور سولکانی، محسن بهرخو، مهدی فراهانی، روزبه کیال قزوینی

 مکان: هانوفر، دفتر کانون (IIK)
Zur Bettfedrnfabrik 1
30451 Hannover
امکان دسترسی:  خط 10 ایستگاهLeinau Str .
 زمان:  شنبه  3  نوامبر 2012 ساعت 13.00 به وقت اروپای مرکزی

مسئول جلسه: کامران شریف پور سولکانی
منشی جلسه: انیسه حنیف نژاد


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی هانوفر

۱۳۹۱ مهر ۲۴, دوشنبهماده 2 پيماننامه حقوق کودک
1 - كشورھاي عضو، حقوق مندرج در پيماننامهي حاضر را براي ھر يك از كودكاني كه در حوزهي قضايي آنھا ميباشند بدون ھرگونه تبعيض و
بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذھب، عقايد سياسي و ساير عقايد، منشاء ملي، قومي يا اجتماعي، دارايي، معلوليت، تولد يا ساير
خصوصيات كودك يا والدين يا سرپرستان قانوني او محترم شمرده و تضمين خواھند كرد.
ماده 6 پيماننامه حقوق کودک
1 كشورھاي عضو حق ذاتي تمام كودكان را براي زندگي به رسميت ميشناسند.
2- كشورھاي عضو بقاء و رشد كودك را تا حد امكان تضمين خواھند كرد.
روز جھانی کودک مبارک
متوليان حقوق کودک در شرايطی مراسم جشن و شادمانی روز جھانی کودک را برگزار ميکنند که کودکان متحمل رنجھا و دردھای
فروانند . آنان در کارگاهھای قالی بافی و کارخانهھای مختلف، در دخمهھا و اصطبلھا، در کوره پزخانه ھا و مزارع ھای گوناگون، در
گوشه و کنار خيابانھا و بر سر چھاراهھا، جان کوچک خود را ميکاھند؛ شيرهی جان میفروشند؛ و درثانيه ھای زندگی محنت بار خود از
تب و خستگی کار، شادی نداشته شانرا ميبازند.
مورد فقر و خشونت، بی تامينی و بی حقوقی، قرار میگيرند؛ و از سوی ديگر با تبليغات مداوم مذھبی بمباران ايدئولوژيک ميگردند؛ نھال
ظريف وجودشان پژمرده ميشود، ُسر خورده ميگردند، ترک تحصيل میکنند، مجبور به کار میشوند، به بزھکاری و مواد مخدر روی
میآورند، و عاوه بر ھمهی اينھا يک بار ديگر ھم طعمۀ مذھب و دولت مذھبی ميشوند: آفتابه به گردنش میآويزند، دور شھر می-
چرخانندشان، تحقير ميشوند، در ماء عام کتک ميخورند، و دست آخر ھم به دار کشيده میشوند.  
جای آن دارد که به مناسبت روز جھانی کودک، در اين روز به پاس شرافت و حرمت کودکی يکصدا فرياد بر آوريم:
اعمال قوانين زد بشری در زندگی کودکان ما ممنوع!
  362
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

۱۳۹۱ مهر ۱۳, پنجشنبههمکاران گرامی
با سلام
به اطلاع میرساند که در تاریخ 9.12.2012 مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در نمایندگی هانوفر برگزار خواهد شد.
از آنجائیکه در پایان سال 2012 دوره اعضای هیئت مدیره و مسئولین کمیته های کانون به پایان میرسد، در این روز انتخابات اعضای هیئت مدیره و مسئولین کمیته ها برای سال 2013 انجام خواهد،
بدینوسیله از علاقمندان به کاندیداتوری برای عضویت در هیئت رئیسه (افرادی صلاحیت عضویت در هیئت رئیسه را دارند که: 1 . دارای پاس پناهندگی باشند 2 . حداقل 6 ماه مسئول نمایندگی و یا کمیته بوده باشند 3 . حداقل یکسال از اعضای فعال کانون براساس تائید مجمع عمومی باشند) و کاندیداتوری مسئولیت کمیته های دفاع از حقوق کودک و نوجوان، جوان و دانشجو، پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی، زنان و روابط عمومی (افرادی صلاحیت مسئولیت کمیته ها را دارند که: 1 . دارای پاس پناهندگی باشند 2 . حداقل 6 ماه عضو کمیته مربوطه باشند. 3 . دیگر اینکه عضو فعال و متخصص براساس تائید مجمع عمومی) درانتخابات مذکورمیباشند لازم است درخواست خود را به همراه برنامه های آتی خویش و تائید مسئول نمایندگی مربوطه را حداکثرتا پایان روز دهم نوامبر 2012 به  روابط عمومی ارسال نمایند.
 حمید مقدم نیا
   روابط عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


همکاران گرامی
با سلام
به اطلاع میرساند که در تاریخ 9.12.2012 مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در نمایندگی هانوفر برگزار خواهد شد.
از آنجائیکه در پایان سال 2012 دوره اعضای هیئت مدیره و مسئولین کمیته های کانون به پایان میرسد، در این روز انتخابات اعضای هیئت مدیره و مسئولین کمیته ها برای سال 2013 انجام خواهد،
بدینوسیله از علاقمندان به کاندیداتوری برای عضویت در هیئت رئیسه (افرادی صلاحیت عضویت در هیئت رئیسه را دارند که: 1 . دارای پاس پناهندگی باشند 2 . حداقل 6 ماه مسئول نمایندگی و یا کمیته بوده باشند 3 . حداقل یکسال از اعضای فعال کانون براساس تائید مجمع عمومی باشند) و کاندیداتوری مسئولیت کمیته های دفاع از حقوق کودک و نوجوان، جوان و دانشجو، پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی، زنان و روابط عمومی (افرادی صلاحیت مسئولیت کمیته ها را دارند که: 1 . دارای پاس پناهندگی باشند 2 . حداقل 6 ماه عضو کمیته مربوطه باشند. 3 . دیگر اینکه عضو فعال و متخصص براساس تائید مجمع عمومی) درانتخابات مذکورمیباشند لازم است درخواست خود را به همراه برنامه های آتی خویش و تائید مسئول نمایندگی مربوطه را حداکثرتا پایان روز دهم نوامبر 2012 به  روابط عمومی ارسال نمایند.
 حمید مقدم نیا
   روابط عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران